De expert is dood, leve de neo-expert!

De expert is dood, leve de neo-expert!

Er is vandaag een probleem met hoe moderne organisaties en overheidsdiensten omgaan met, tja, problemen. Telkens wanneer er zich een lastig vraagstuk voordoet, zoeken ze een expert die, gezien zijn of haar lange lijst aan diploma’s en ervaring, dat wel zal oplossen. Alleen blijkt dat keer op keer een te simplistische aanpak te zijn van de complexe maatschappelijke opgaven waar we vandaag voor staan. Voor complexe problemen bestaan immers geen definitieve oplossingen. Dat is waarom ik als neo-expert samen met jou een strategie en proces opzet om jouw organisatie door complexe vraagstukken heen te loodsen.

 

Weggestoken achter stapels dossiers

Toen ik als jonge gast bij de overheid begon te werken, werd me een ontzag voor experten ingelepeld. Telkens wanneer ik met een nieuwe vraag kwam, bleek er wel iemand te zijn die me over dat onderwerp heel wat kennis kon inprenten. Deze experten waren voor mij de fontein der kennis; ik was de kennisspons. De crème de la crème waren degenen die een specifieke expertise hadden, een specialisatie die niemand anders had. Merkwaardig genoeg zaten die ‘superexperten’ steeds in een slecht verlicht kantoortje achter stapels dossiers. (‘Radicaal digitaal’, landschapsbureaus en ‘clean desk’ moeten voor hen verschrikkelijk zijn).

Ik was best wel nerveus wanneer ik bij zo een superexpert mijn vragen kwam stellen. Ik was bang om dom over te komen. Maar dat bleek best wel mee te vallen. Voor mij alvast. Want vaak liet ik de expert verward of nerveus achter. Ik stelde immers vragen waarbij hij of zij de sinds jaren vergaarde kennis moest toepassen op een heel andere, nieuwe context. Dat bleek horror te zijn. Die vergaarde kennis was daar niet voor bedoeld, er was geen precedent, ik vroeg een iets te vrije interpretatie naar de geest van de wet, …

 

‘Complex’ is andere koek dan ‘ingewikkeld’

Na vijftien jaar overheidsdienst en twee jaar als zelfstandig adviseur, is het me wel duidelijk dat je niet kan verwachten dat er voor elk probleem wel iemand is die het definitieve antwoord heeft. Dat is niet fair ten opzichte van die persoon. Maar het gaat vooral uit van een simplistische en gemakzuchtige kijk op de wereld. In hun paper ‘The Death of the Expert?’ vergelijken de onderzoekers Richardson & Tait dit met het universum zien als een goed geoliede, ingewikkelde machine. Die zienswijze gaat ervan uit dat we, door de dingen te begrijpen, we kunnen voorspellen hoe ze zullen evolueren. En dat geeft ons een gevoel van controle.

De wereld is echter niet ingewikkeld, hij is complex. Het verschil zit in de interactie met het probleem. Een ingewikkeld probleem heeft één of meerdere oorzaken die duidelijk te onderscheiden zijn. Je kan die oorzaken een voor een aanpakken. Bij elke input die je doet (bv. elke test), is de output proportioneel. Dat laat je ook toe om voor dat probleem een structuur uit te tekenen of een handleiding op te maken (zoals bv. voor elektronische apparatuur).

Complexe problemen daarentegen, ontstaan door verscheidene oorzaken die niet alleen inwerken op de input, maar ook met elkaar interageren. Die problemen moet je als een geheel aanpakken, als een systeem dus. Opdelen in stukjes gaat niet. Dat is net zoals onze samenleving waarbij een beslissing of ingreep niet alleen feedback stimuleert ten aanzien van de initiatiefnemer, maar waarbij alle stakeholders impact voelen en op elkaar inspelen. En in die zin is het probleem ook nooit (helemaal) opgelost. Want elke actie die je onderneemt, verandert de verhoudingen tussen de belanghebbenden.

Is de expert dan ten dode opgeschreven? Uiteraard niet. Gespecialiseerde kennis is nog steeds nodig om problemen te tackelen. Alleen moeten we afstappen van het blinde geloof in draaiboeken en moeten we stoppen met lineaire processen uit te tekenen die telkens ‘wishful thinking’ blijken te zijn. Hier hebben we nood aan neo-expertise. Een neo-expert is geen inhoudelijke expert. Hij of zij is een expert in het uitstippelen (en soms improviseren) van een proces op maat van een nieuw probleem en/of het verbinden van kennis en inzichten uit verschillende domeinen.

 

Neo-expert op het raakvlak van ruimte en samenleven

Wellicht zagen verschillende collega’s-specialisten bij de overheid me liever gaan dan komen. Maar ik heb in overheidsdienst enkele van mijn beste projecten gerealiseerd door precies dat samenwerken met experten. Ik was soms wel jaloers op hun kennis en de erkenning die ze kregen. Maar toen ik Urban Connector opstartte, deed ik dat vanuit het besef dat ik wel degelijk waarde toevoeg. Ik bracht experten bij elkaar, creëerde een nieuwe context waarin ze konden uitblinken en zorgde ervoor dat ze dat in alle rust konden doen.

En dat is wat ik vandaag als ‘neo-expert op het raakvlak van ruimte en samenleven’ nog altijd doe. Ik verbind de kennis, inzichten en experten binnen en buiten je organisatie en inspireer hen met nieuwe zienswijzen. In dat proces worden ruimtelijke experten bewust van hoe hun ingrepen meer impact en draagvlak kunnen hebben door rekening te houden met de noden, wensen en het gedrag van mensen. Professionals op vlak van samenleving breng ik bij hoe ruimtelijke ingrepen of systemen emanciperend kunnen werken. De puzzel die we samen leggen, is een strategie en proces die steunen op inhoud, een sterk verhaal en draagvlak bij stakeholders en burgers.

Dus, zit je met een complex (maatschappelijk) probleem? Bedenk dan dat je ‘to-go-guy’ niet per sé degene is met een muur vol diploma’s, maar eerder iemand die je helpt jouw expertise, die van je collega’s en stakeholders samen te brengen in een langetermijnaanpak.

Maken we samen de stad?

Andere artikels

Waarom we bij stadsontwikkeling meer moeten experimenteren

Waarom we bij stadsontwikkeling meer moeten experimenteren

Stadsontwikkeling beïnvloedt het dagdagelijks leven van stadsbewoners en passanten. De herinrichting van een buurt bevordert of verhindert sociaal contact, het bepaalt mee voor welk vervoersmiddel we kiezen en maakt dat we ons veilig voelen of net niet. Maar hoe weten we op voorhand of het ruimtelijk ontwerp het gedrag van mensen op de gewenste manier stuurt?

 

Ruimtelijk ontwerp beïnvloedt ons gedrag en daarmee onze levens

“There is no doubt whatsoever about the influence of architecture and structure upon human character and action. We make our buildings and afterwards they make us. They regulate the course of our lives.” Deze quote van de Britse staatsman Winston Churchill voor de ‘English Architectural Association’ gaat evenzeer op voor ruimtelijk ontwerp.

Ontwerpers verstaan de kunst om met enkele schetsen buurten te herscheppen, barrières op te heffen, ruimte te creëren voor ontmoeting en zo veel meer. Daarmee beïnvloeden ze mensen in hun gedrag. Die keuzes bevorderen of verhinderen ontmoeting in de publieke ruimte, het gebruik van de fiets, de zelfstandigheid van kinderen en senioren, … Ruimtelijk ontwerp gaat inherent over samenleven en de inrichting van onze maatschappij. Het raakt immers verschillende aspecten van de stad en onze levens: samenleven (in de wijk), mobiliteit, ontmoetingsruimte in de buurt, kinderen opvoeden tot burgers, zorgen voor onze senioren, economische noden, ecologische doelstellingen, …

 

Ontwerp vraagt een ‘user centered’ benadering

Dat alles met elkaar verzoenen is geen sinecure. Toch is dat een opgave die nog vaak van de ontwerper wordt gevraagd. Dat heeft veel te maken met de toenemende professionalisering van stadsontwerp in de loop van de 20e eeuw. Stadsplanning kende daardoor een meer technocratische aanpak die ontwerpers centraal in het beslissingsproces bracht. En daarmee hun grote invloed op het gedrag van mensen.

Maar als ruimtelijk ontwerp ‘au fond’ over het wel en wee van mensen gaat, is het vreemd dat het vertrekpunt daarvan het ontwerp is en niet de mens. Ontwerp vraagt een ‘user centered’ benadering. En daarvoor is kennis van noden, wensen en gedrag van de gebruiker nodig. M.a.w.: om het gedrag van mensen te beïnvloeden door ontwerp, moeten mensen eerst het ontwerp beïnvloeden.

Om het gedrag van mensen te beïnvloeden door ontwerp, moeten mensen eerst het ontwerp beïnvloeden.

 

Expertise van bewoners en gebruikers

Gelukkig maakt participatie ondertussen standaard onderdeel van vele ruimtelijke projecten. Het is voor ontwerpers en architecten een beproefde manier om de kennis van bewoners en gebruikers te benutten en hun noden en wensen te leren kennen.

Een cocreatie- of participatietraject geeft de ontwerper extra inzicht in hoe hij of zij een plek moet inrichten. Met die kennis kan de ontwerper het gedrag van stadsbewoners en -bezoekers sturen en hen een betere beleving bieden. Cocreatie leert de ontwerper wat mensen motiveert om een bepaald gedrag te vertonen. Het ontwerp maakt het mogelijk.

 

We doen lang niet altijd wat we zeggen dat we zullen doen

Jammer genoeg is het menselijk gedrag te onvoorspelbaar om enkel af te gaan op input en feedback van respondenten van een participatietraject. In werkelijkheid benutten ze een plek toch anders dan ze hadden aangegeven of nemen ze voor een korte afstand toch de wagen in plaats van te kiezen voor wandelen of fietsen. Er zijn valkuilen genoeg: de input van de respondenten geldt misschien alleen voor henzelf of hun peers en niet voor stakeholders die niet hebben deelgenomen aan het traject; respondenten geven sociaal wenselijke antwoorden of worden onbewust beïnvloed door vrienden, kennissen en familie; ingesleten gedrag lijkt toch hardnekkiger dan gedacht, …

Dat is ook niet verwonderlijk. Gedragsexpert B.J. Fogg stelt dat motivatie om iets te doen en daartoe in staat zijn (bv. doordat de inrichting van de publieke ruimte dat makkelijk maakt) niet voldoende is voor gedragsverandering. Mensen hebben een trigger nodig. Fogg identificeert drie soorten triggers: een motiverende boodschap (spark), een boodschap die belooft dat het gedrag makkelijk uit te voeren is (facilitator) en reminders (signals). Ook Fran Bambust, bedenker van het 7E-model voor gedragsverandering, hecht groot belang aan motiveren en ondersteunen. De belangrijkste hefboom tot een duurzame gedragsverandering, is echter het beleven van het gewenste gedrag.

 

Observeren, prototypen en testen

Naast overleg binnen een cocreatietraject is er daarom ook nood aan het observeren en in kaart brengen van het daadwerkelijke gedrag van mensen. De niet-lineaire en experimentele werkwijze van Design Thinking is daarvoor uiterst geschikt. Een Design Thinkingproces bestaat uit ‘need finding’ (het probleem definiëren door observatie) voor het doel bepaald wordt, ideation (ideeën bedenken via brainstorming, bv. tijdens het cocreatietraject) en prototyping en testen van ideeën.

Door observatie neem je als ontwerper waar of je de juiste ‘triggers’ hebt voorzien en gebruikers van een plek het gewenste gedrag vertonen. Is dat niet het geval, dan laat Design Thinking toe om nieuwe prototypes of ideeën te bedenken of waar nodig na te gaan of de vooropgestelde doelstelling van het ontwerp wel de juiste is.

Ook de overheid heeft haar rol

Design Thinking biedt vele mogelijkheden om inzicht te krijgen in het gedrag van mensen en het te beïnvloeden. Maar we mogen niet alle verantwoordelijkheid bij de ontwerper leggen. Ruimtelijk ontwerp is maar een van de middelen om een stad of buurt kwaliteitsvoller te maken. De overheid, vaak de opdrachtgever van de ontwerper, heeft zelf een grote rol. Haar flankerende maatregelen beïnvloeden evenzeer het gedrag van mensen, zowel in het projectgebied als ver er buiten. Dat kan gaan over het op tijd ophalen van vuilnis, fysieke barrières of mobiliteitsobstakels die kinderen beletten om een goed ontworpen speelplein te bereiken, de veiligheid in de buurt, het aanbod aan vervoersmodi, een buurtwerking, …

Ik pleit daarom ook om bij het maken van beleid, Design Thinking en gedragsinzichten toe te passen. Een goed beleid stelt de mens voorop.

Dit artikel is een samenvatting van mijn paper ‘Design Thinking als instrument voor betere beleidskeuzes en gedragsverandering in de publieke ruimte’ dat ik schreef als input voor de Plandag 2018: Gedrag()en Ruimte.

 

Wil je aan de slag met gedragsinzichten?

Andere artikels

‘We hebben jullie nodig’

‘We hebben jullie nodig’

Eind september ontmoette ZM Koning Filip de laureaten van het IDCity-project. IDCity is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat jonge sociale ondernemers uit verschillende steden de kans biedt om een project te realiseren dat bijdraagt aan het samenleven in hun stad. Als coach van de Aalsterse laureaten Michiel en Cedric, vergezelde ik hen naar de ontmoeting.

 

‘Het is belangrijk wat jullie doen!’

Zo een ontmoeting is natuurlijk heel speciaal. Vooral het protocol in de omgang met de koning, contrasteert met de dagelijkse leefwereld van de aanwezige jongeren. (En ja, ook die van mij). Maar van zodra ZM de koning de tijd nam om naar het verhaal en de ervaringen van al die jongeren te luisteren, werd alles meer relax en gemoedelijker. Met pertinente vragen te stellen en hier en daar een kwinkslag, stelde hij ieder op zijn gemak. Tegelijk gaf hij al die jongeren erkenning door te benadrukken hoe belangrijk hun bijdrage is in het leven van andere mensen en de maatschappij. 

 

Van rijdende wasserette over jong straattalent tot digitale senioren

En daarin had de koning zeker gelijk. Het is prachtig om zien welke fantastische projecten jongeren verzinnen en hun tanden in zetten.

Dit zijn alvast mijn favorieten:

  • Wash Mobile: daklozen uit Charleroi kunnen terecht in de Wash Mobile om hun kleren te wassen en te drogen. Terwijl ze wachten krijgen ze een kop koffie aangeboden.
  • Jonge videomakers uit Brussel maken maatschappelijke thema’s bespreekbaar met humor.
  • Redside in Kortrijk: jongeren zorgen de voetbal toegankelijk is voor kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen.
  • Le Frigo Solidaire, Verviers: buurtbewoners en handelaars bevoorraden een ‘straatkoelkast’ waaruit minderbedeelden kunnen halen wat ze nodig hebben.

 

Bij mijn favorieten behoren natuurlijk ook de Aalsterse projecten die ik begeleid:

  • Senioren Mee Met Technologie: Cedric laat Aalsterse senioren kennismaken met technologie en doet dat met andere vrijwilligers in een gemoedelijke sfeer.
  • Naturnus: Michiel ontwerpt duurzame urnes en experimenteert met het ontwikkelen van een circulaire urne die vergaat in de grond.
  • Padvinder: Thomas ontwikkelt een navigatieapp voor jongeren met een mentale beperking.

 

Meer info:

 

Maken we samen de stad?

Andere artikels

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we als Vlaming echt wel een baksteen in de maag? Of lijkt dat zo omdat we van jongsaf de boodschap ingeprent krijgen dat een vrijstaand huis buiten de stad de ideale woning is? Samen met Endeavour en Fran Bambust onderzoek ik voor het Vlaams Planbureau voor Omgeving wat daar van aan is en hoe gedragsinzichten compact wonen aantrekkelijker kunnen maken.

 

Luistervinken in de koffiebar

Onlangs was ik (alweer) in de koffiebar. Ik kon de cafeïne gebruiken om een onderzoek (het vijfde van de week) over wonen in Vlaanderen door te nemen. Super interessant, daar niet van. Maar niet altijd evident om bij de les te blijven. Ik werd dan ook snel afgeleid door de vraag ‘Waar wonen jullie nu?’. Twee jonge mama’s met kersverse baby in de kinderwagen, hadden wat bij te praten. Ik kreeg daarop een prima samenvatting van de wooncarrière van vele Vlamingen:

‘Een lage vrijstaande woning op het platteland blijft onze geliefkoosde thuis’

Deze krantenkop (De Morgen, 25.04.2019) n.a.v. de recentste Woonsurvey van de Vlaamse overheid leek wel over die twee jonge mama’s te gaan. Onderzoek leerde me dan ook dat woningverwerving, bij voorkeur door het zelf bouwen, het streefdoel is van de meeste Belgen. Sociaal aanzien, gevoel van vrijheid en privacy en kosten, stimuleren het kopen of bouwen van een grote woning, vaak buiten de stad. Ander onderzoek beweert zelfs dat we allemaal een suburbane droom hebben.

 

Het is toch wel fijn in de stad

‘Eigenlijk wilden we toch hier in de stad blijven. Het is hier wel fijn wonen en alles is dichtbij, zeker ook interessant wanneer de kinderen iets groter zijn’. De ene jonge mama nuanceerde daarmee enkele honderden pagina’s literatuur die ik die week had doorgenomen. En ze is lang niet de enige.

Heel wat gezinnen kiezen om in de stad of centrum van een gemeente te wonen. Het ene gezin doet dat omwille van de nabijheid van voorzieningen, anderen omdat ze in een fijne buurt wonen waar ze zich voor inzetten, de kindvriendelijkheid van de omgeving, … Koppels van wie de kinderen het huis uit zijn, keren ook graag terug naar het centrum om te genieten van het sociale en culturele leven. Senioren kunnen er langer zelfstandig leven doordat ze veel te voet kunnen doen en ze er meer sociale contacten hebben. En wonen in het centrum is vaak ook compact wonen.

 

Bepalen onze waarden onze woonkeuze?

Het lijkt alsof mensen omwille van praktische redenen voor compact wonen kiezen. Maar wat als we nu die keuze verklaren a.d.h.v. waarden? Talloze woonbrochures en krantenbijlagen associëren wonen ‘op den buiten’ met privacy, veiligheid, status en onafhankelijkheid. Stadsbewoners hebben echter ook die waarden, alleen vullen zij die anders in. Je kan iemands jaarlijkse inzet voor het buurtfeest in een stadswijk verklaren aan zijn nood aan sociale veiligheid. Dicht bij alles wonen, spreekt ons gevoel van vrijheid aan. Een groene buurt in de stad kan een gezonde en veilige omgeving zijn om kinderen groot te brengen. Een terras aan de woning en de anonimiteit van de stad, biedt ons ook de nodige privacy.

 

Getuigenissen compact wonen

Maar die verhalen horen of zien we te weinig. De collega’s van Endeavour trekken daarom binnenkort op onderzoek in zes woonwijken met voornamelijk compacte woningen. Ze willen er van de bewoners horen hoe zij hun woonkeuze ervaren. Met die getuigenissen en de bestaande literatuur als bagage, onderzoeken we verder welke gedragsprincipes relevant zijn bij woonkeuzes. De resultaten worden in de loop van 2020 bekendgemaakt.

 

Wil je aan de slag met gedragsinzichten?

Andere referenties

De workshops van Cedric en co, zoals kleinzonen die grootouders helpen met technologie

De workshops van Cedric en co, zoals kleinzonen die grootouders helpen met technologie

Jonge mensen stimuleren om ideeën uit te werken die hun stad ten goede komen: daar draait IDCity om, een van de projecten van het Prins Filipfonds. Cultuur, mobiliteit, werk, leren, sport, media, milieu, politiek… alle domeinen komen in aanmerking. In Aalst kwam zo het idee uit de bus voor workshops waar jongeren senioren (beter) leren omgaan met technologie.

“Veel bijgeleerd. Super vriendelijke en behulpzame jongens, voor herhaling vatbaar.” “Proficiat aan de jeugdige mensen die dit willen doen voor de ouderen. Chapeau!” “Al onze problemen zijn opgelost, de vragen die we hadden zijn allemaal beantwoord. Zeer vriendelijke jongens, zeer in de weer!”

Een kleine greep uit de commentaren van de deelnemers van de workshops van Cedric Van Eeckhout en zijn vrienden volstaat om te tonen dat hun initiatief zeer gewaardeerd werd door hun doelgroep: senioren die wat hulp kunnen gebruiken om met technologie om te gaan, met name met smartphone, tablet en computer.

 

Kleinzoon

“We kruipen in de rol van de kleinzoon die zijn grootmoeder helpt”, vertelt Cedric, “we halen er zelfs taart en een drankje bij en maken er een gezellige middag van.” Het was dan ook de gedachte aan zijn eigen mémé en pépé die de jonge student uit Aalst op het idee bracht van de workshops.

Als leerling in de richting ICT & engineering had hij stage gelopen bij FabLab Aalst. Zo was hij tijdens een technologieworkshop met kinderen aangesproken door één van de aanwezigen: of hij met zijn passie voor technologie geen zin had om deel te nemen aan IDCity in Aalst? IDCity is een ideeënwedstrijd voor jonge mensen: gedurende één volledige dag komen ze samen om hun idee voor hun stad door te denken en in een werkbaar plan om te zetten. Aan het eind van de dag stemmen ze onderling wie wint: drie of vier laureaten krijgen 5.000 euro en coaching om hun idee in de praktijk te brengen.

“Ik ging erheen met een vaag idee om ouderen te helpen met IT, want allicht heeft niet iedereen een kleinzoon met een passie voor technologie. Toen ik zag dat de meeste deelnemers wat ouder waren dan ik, dacht ik dat ik nooit zou winnen”, herinnert Cedric zich. “Maar ik kreeg blijkbaar de anderen toch achter het idee met mijn ‘pitch’ met wat humor.” Hij doopte zijn project SMMT: Senioren Mee Met Technologie.

“We hoefden de senioren niet te overtuigen met coole snufjes, ze zijn vanzelf erg gemotiveerd om te leren omgaan met technologie.”

 

Cool

In een eerste fase kon hij samenwerken met ZorgLab Aalst om een testpubliek van vier senioren samen te stellen. “Welke soort lessen wilden ze? Op welk niveau en op welke manier? Een interessante test waarbij ik mijn idee wat heb bijgesteld. Zo wilde ik de senioren laten kennismaken met virtual reality: door te tonen hoe cool nieuwe technologie kan zijn, wilde ik hen motiveren. Maar dat bleek helemaal niet nodig: ze waren gemotiveerd genoeg om te leren omgaan met de technologie die ze nu dagelijks kunnen gebruiken.”

Onderweg kon hij aankloppen bij zijn coach Karim Cherroud. “Ik heb al snel chaotisch veel ideeën tegelijk. Karim dringt niet zijn ideeën op, maar helpt me om structuur te krijgen in mijn eigen ideeën. En hij heeft een groot netwerk waarvan ik gebruik mag maken. Soms zag ik hem maandelijks, soms zelfs elke week, naargelang ik er nood aan had.”

Karim dringt niet zijn ideeën op, maar helpt me om structuur te krijgen in mijn eigen ideeën. En hij heeft een groot netwerk waarvan ik gebruik mag maken.

 

Aanpak op maat

Afgelopen voorjaar kon de volgende fase ingaan. Cedric had intussen zijn vrienden Nathan Everaert, Enes Yetim en Robin Van Calenbergh warm gemaakt om mee te doen als vrijwilliger. Via zijn coach kwam hij in contact met Utopia, de bibliotheek van Aalst, waar hij een lokaal kon gebruiken. “Een grote meevaller voor mijn budget was ook dat ik een tiental afgeschreven laptops kreeg van het bedrijf Sodexo. Ik besteedde de middelen van IDCity tot nu vooral aan de hosting van een website, de VR-installatie en promotie.”

Per zaterdag konden 16 deelnemers zich inschrijven voor ‘Digitale senioren’. De jongens gingen immers voor een aanpak op maat, en in een grotere groep zou dat niet meer lukken. “We hadden een soort les voorbereid, maar die hebben we snel opzij gelegd. De senioren kwamen immers zelf met allerlei praktische vragen. Nu, des te beter, want het doel was net om het heel individueel in te vullen. De deelnemers waardeerden dit: sommigen hadden al wel eens een cursus gevolgd, maar die was te gemakkelijk of te moeilijk, bleef te lang hangen bij een computerprogramma dat ze niet gebruikten, was te schools…”

 

Structureel

“Voor herhaling vatbaar”, zo staat op heel wat van de feedbackformulieren van de deelnemers. “Ook Utopia wil het graag tot een structureel aanbod maken”, vertelt Cedric. Hoe dat zal verlopen, wordt momenteel besproken. “In elk geval zal Utopia bijkomende vrijwilligers helpen werven, zodat we iets meer kunnen afwisselen. Alle jonge mensen met een voldoende kennis van technologie zijn welkom als vrijwilliger. Tot nu hadden we een mooie mix van een paar jongens die straf zijn in IT en enkele anderen die soms bij de lastigste vragen moeten passen, maar dan weer erg goed en geduldig zijn in de omgang met de senioren.”

Nu hij zelf aan hoger onderwijs begint aan HoWest in Brugge gaat hij niet meer bij alle workshops aanwezig zijn, maar zijn tijd inzetten om hopelijk ook in andere steden workshops op de sporen te zetten. Hij borrelt van de ideeën om op termijn bijvoorbeeld met bedrijven samen te werken om hun software meer af te stemmen op senioren. Of zelfs om ooit een bedrijf op te bouwen rond het centrale idee technologie toegankelijker te maken. “Dat zijn dromen voor later, hoor. In elk geval ben ik heel blij dat ik heb meegedaan aan IDCity. Deze ervaring helpt me erg vooruit voor wat ik wil bereiken. Technologie is mijn passie, daar word ik gelukkig van, dus mijn leven zal altijd rond technologie draaien.”

Meer info:

 

Maken we samen de stad?

Andere artikels

Pin It on Pinterest