De expert is dood, leve de neo-expert!

De expert is dood, leve de neo-expert!

Er is vandaag een probleem met hoe moderne organisaties en overheidsdiensten omgaan met, tja, problemen. Telkens wanneer er zich een lastig vraagstuk voordoet, zoeken ze een expert die, gezien zijn of haar lange lijst aan diploma’s en ervaring, dat wel zal oplossen. Alleen blijkt dat keer op keer een te simplistische aanpak te zijn van de complexe maatschappelijke opgaven waar we vandaag voor staan. Voor complexe problemen bestaan immers geen definitieve oplossingen. Dat is waarom ik als neo-expert samen met jou een strategie en proces opzet om jouw organisatie door complexe vraagstukken heen te loodsen.

 

Weggestoken achter stapels dossiers

Toen ik als jonge gast bij de overheid begon te werken, werd me een ontzag voor experten ingelepeld. Telkens wanneer ik met een nieuwe vraag kwam, bleek er wel iemand te zijn die me over dat onderwerp heel wat kennis kon inprenten. Deze experten waren voor mij de fontein der kennis; ik was de kennisspons. De crème de la crème waren degenen die een specifieke expertise hadden, een specialisatie die niemand anders had. Merkwaardig genoeg zaten die ‘superexperten’ steeds in een slecht verlicht kantoortje achter stapels dossiers. (‘Radicaal digitaal’, landschapsbureaus en ‘clean desk’ moeten voor hen verschrikkelijk zijn).

Ik was best wel nerveus wanneer ik bij zo een superexpert mijn vragen kwam stellen. Ik was bang om dom over te komen. Maar dat bleek best wel mee te vallen. Voor mij alvast. Want vaak liet ik de expert verward of nerveus achter. Ik stelde immers vragen waarbij hij of zij de sinds jaren vergaarde kennis moest toepassen op een heel andere, nieuwe context. Dat bleek horror te zijn. Die vergaarde kennis was daar niet voor bedoeld, er was geen precedent, ik vroeg een iets te vrije interpretatie naar de geest van de wet, …

 

‘Complex’ is andere koek dan ‘ingewikkeld’

Na vijftien jaar overheidsdienst en twee jaar als zelfstandig adviseur, is het me wel duidelijk dat je niet kan verwachten dat er voor elk probleem wel iemand is die het definitieve antwoord heeft. Dat is niet fair ten opzichte van die persoon. Maar het gaat vooral uit van een simplistische en gemakzuchtige kijk op de wereld. In hun paper ‘The Death of the Expert?’ vergelijken de onderzoekers Richardson & Tait dit met het universum zien als een goed geoliede, ingewikkelde machine. Die zienswijze gaat ervan uit dat we, door de dingen te begrijpen, we kunnen voorspellen hoe ze zullen evolueren. En dat geeft ons een gevoel van controle.

De wereld is echter niet ingewikkeld, hij is complex. Het verschil zit in de interactie met het probleem. Een ingewikkeld probleem heeft één of meerdere oorzaken die duidelijk te onderscheiden zijn. Je kan die oorzaken een voor een aanpakken. Bij elke input die je doet (bv. elke test), is de output proportioneel. Dat laat je ook toe om voor dat probleem een structuur uit te tekenen of een handleiding op te maken (zoals bv. voor elektronische apparatuur).

Complexe problemen daarentegen, ontstaan door verscheidene oorzaken die niet alleen inwerken op de input, maar ook met elkaar interageren. Die problemen moet je als een geheel aanpakken, als een systeem dus. Opdelen in stukjes gaat niet. Dat is net zoals onze samenleving waarbij een beslissing of ingreep niet alleen feedback stimuleert ten aanzien van de initiatiefnemer, maar waarbij alle stakeholders impact voelen en op elkaar inspelen. En in die zin is het probleem ook nooit (helemaal) opgelost. Want elke actie die je onderneemt, verandert de verhoudingen tussen de belanghebbenden.

Is de expert dan ten dode opgeschreven? Uiteraard niet. Gespecialiseerde kennis is nog steeds nodig om problemen te tackelen. Alleen moeten we afstappen van het blinde geloof in draaiboeken en moeten we stoppen met lineaire processen uit te tekenen die telkens ‘wishful thinking’ blijken te zijn. Hier hebben we nood aan neo-expertise. Een neo-expert is geen inhoudelijke expert. Hij of zij is een expert in het uitstippelen (en soms improviseren) van een proces op maat van een nieuw probleem en/of het verbinden van kennis en inzichten uit verschillende domeinen.

 

Neo-expert op het raakvlak van ruimte en samenleven

Wellicht zagen verschillende collega’s-specialisten bij de overheid me liever gaan dan komen. Maar ik heb in overheidsdienst enkele van mijn beste projecten gerealiseerd door precies dat samenwerken met experten. Ik was soms wel jaloers op hun kennis en de erkenning die ze kregen. Maar toen ik Urban Connector opstartte, deed ik dat vanuit het besef dat ik wel degelijk waarde toevoeg. Ik bracht experten bij elkaar, creëerde een nieuwe context waarin ze konden uitblinken en zorgde ervoor dat ze dat in alle rust konden doen.

En dat is wat ik vandaag als ‘neo-expert op het raakvlak van ruimte en samenleven’ nog altijd doe. Ik verbind de kennis, inzichten en experten binnen en buiten je organisatie en inspireer hen met nieuwe zienswijzen. In dat proces worden ruimtelijke experten bewust van hoe hun ingrepen meer impact en draagvlak kunnen hebben door rekening te houden met de noden, wensen en het gedrag van mensen. Professionals op vlak van samenleving breng ik bij hoe ruimtelijke ingrepen of systemen emanciperend kunnen werken. De puzzel die we samen leggen, is een strategie en proces die steunen op inhoud, een sterk verhaal en draagvlak bij stakeholders en burgers.

Dus, zit je met een complex (maatschappelijk) probleem? Bedenk dan dat je ‘to-go-guy’ niet per sé degene is met een muur vol diploma’s, maar eerder iemand die je helpt jouw expertise, die van je collega’s en stakeholders samen te brengen in een langetermijnaanpak.

Maken we samen de stad?

Andere artikels

En wat is jouw ‘waai’?

En wat is jouw ‘waai’?

In een kennismakingsgesprek kreeg ik van een andere ondernemer deze vraag voorgeschoteld. ‘Duurzaamheid’, antwoordde ik heel casual. Hij knikte begrijpend en we schakelden over op een ander onderwerp. Achteraf bedacht ik me dat dat wel het meest lullige...

Lees meer
Naar een nieuwe aanpak van burgerparticipatie in Liedekerke

Naar een nieuwe aanpak van burgerparticipatie in Liedekerke

Liedekerke is een kleine gemeente met een bloeiend verenigingsleven. Toch ontstond er bij verschillende gemeentelijke adviesorganen een zekere participatiemoeheid. Het bestuur wilde weten hoe ze dan wel haar inwoners kan betrekken bij haar beleid en dienstverlening. Uiteraard haalden we onze inzichten uit een participatietraject over participatie.

 

Grote betrokkenheid

En participatie is ‘very much alive’ in Liedekerke. Dat bleek al van bij de start van het traject. Een 20 tot 40 deelnemers, voorspelde het gemeentebestuur. Het werden er meer dan 60. Een participatieavond, werden er twee. Maar vooral de vraag om gehoord te worden en ideeën en expertise te kunnen delen, met het bestuur én met andere inwoners, getuigde van een hoge betrokkenheid bij de Liedekerkenaren. De deelnemers zijn heel erg begaan met de ontwikkeling van hun gemeente en hebben de overtuiging dat ze daaraan kunnen bijdragen. Het traject leverde het gemeentebestuur daardoor ook heel wat tips en ideeën over de aanpak van participatie in de toekomst en een inzicht in welke thema’s de deelnemers na aan het hart liggen..

 

Belang van communicatie en informatie

Uit dit traject blijkt ook dat participatie en communicatie hand in hand gaan. De deelnemers leken niet de nood of wens te hebben om over alles rond de tafel te gaan zitten. Het is voor hen wel belangrijk te weten hoe wordt omgegaan met hun advies, hoe projecten evolueren en een vlot toegankelijke overheid te hebben. Een actief en transparante communicatieaanpak versterkt de betrokkenheid van burgers en vermindert ontevredenheid.

 

Waarom dit zo fijn was om te doen

Je hebt zo van die projecten waarbij de ‘vibe’ écht goed zit. Deze was zo eentje. Je zag zowel bij de gemeente (bestuur en medewerkers) een oprecht streven om participatie op de agenda te zetten en anderzijds geëngageerde burgers die het moment hebben aangegrepen om niet alleen hun ‘ding’ te zeggen, maar ook nieuwe ideeën en inzichten aan te brengen waarmee het bestuur concreet mee aan de slag kan. De leuke samenwerking met Eline, Eefje (De Stuyverij) en Ruben (Otherwere) maakten het voor mij helemaal af.

 

Artikel gemeentemagazine Liedekerke

De inzichten van je stakeholders leren kennen?

Andere referenties

‘We hebben jullie nodig’

‘We hebben jullie nodig’

Eind september ontmoette ZM Koning Filip de laureaten van het IDCity-project. IDCity is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat jonge sociale ondernemers uit verschillende steden de kans biedt om een project te realiseren dat bijdraagt aan het...

Lees meer
Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we als Vlaming echt wel een baksteen in de maag? Of lijkt dat zo omdat we van jongsaf de boodschap ingeprent krijgen dat een vrijstaand huis buiten de stad de ideale woning is? Samen met Endeavour en Fran Bambust onderzoek ik voor het Vlaams...

Lees meer
Projectsubsidie stadsvernieuwing voor de Normaalschoolsite in Lier

Projectsubsidie stadsvernieuwing voor de Normaalschoolsite in Lier

Stad Lier realiseert de volgende jaren in samenwerking met projectontwikkelaar Caaap een stadsvernieuwingsproject op de site van de vroegere Normaalschool. De stad ontvangt daarvoor van de Vlaamse regering een projectsubsidie voor stadsvernieuwing. Ik ondersteunde de Stad Lier met het finaliseren van de subsidieaanvraag.

Instituut vraagt om nieuwe invulling

In 2012 besliste de Artesis Hogeschool om haar campus in Lier, de historische ‘Normaalschool’, te sluiten en over te brengen naar Antwerpen. Een van de redenen daarvoor, is de hoge kost in onderhoud en gebruik van dit historisch erfgoed. Met deze beslissing verdween niet alleen een instituut uit Lier, maar dreigde het hart van de stad ook aan dynamiek in te boeten. De herontwikkeling van de site van de ‘Normaalschool’ werd daarmee cruciaal voor het (toekomstige) karakter van de stad en haar aantrekkelijkheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

 

Woonwijk met ondernemershub

De stad Lier heeft nu concrete plannen om i.s.m. projectontwikkelaar Caaap (vroeger Vanhaerents Development) van de site van de Normaalschool een nieuwe, dynamische wijk te maken. De ontwikkeling heeft daarom zowel aandacht voor wonen als voor publieke functies. Zo komt er in de gebouwen van de Normaalschool een ondernemershub voor (creatieve) ondernemers en krijgt de wijk een buurtpaviljoen die publiek toegankelijk is. Daarnaast voorzien Stad Lier en Caaap doorwaadbare assen voor voetgangers en fietsers waardoor de nieuwe wijk verbonden wordt met de aangrenzende wijken en het stadscentrum.

 

Eerste projectsubsidie stadsvernieuwing voor Lier

Met dit project ontvangt de Stad Lier voor het eerst een projectsubsidie stadsvernieuwing. Ik ondersteunde de stad (en stadsontwikkelingsbedrijf SOLag) en Caaap met het finaliseren van de subsidieaanvraag. Met dit budget hebben de initiatiefnemers een extra hefboom om de voorziene publieke functies te realiseren.

Ondersteuning nodig voor strategie of subsidie?

Andere projecten

‘We hebben jullie nodig’

‘We hebben jullie nodig’

Eind september ontmoette ZM Koning Filip de laureaten van het IDCity-project. IDCity is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat jonge sociale ondernemers uit verschillende steden de kans biedt om een project te realiseren dat bijdraagt aan het...

Lees meer
De Toekomst van Zeebrugge

De Toekomst van Zeebrugge

De Stad Brugge liet een conceptstudie uitvoeren over de revitalisering van haar deelgemeente Zeebrugge. Het stadsbestuur gaat nu aan de slag met de aanbevelingen ervan. Cruciaal daarbij is het betrekken en engageren van Zeebruggenaren. Urban Connector ondersteunde de equipe van de Toekomst van Brugge bij het maken van een inspraak- en communicatieplan.

De context van de opdracht

Zeebrugge staat voor heel wat uitdagingen. Deze Brugse deelgemeente bestaat uit vier wijken die van elkaar gescheiden zijn door industrie en wegen met druk vrachtverkeer. Waar sommige buurten nog een hechte gemeenschap vormen, is dat in andere moeilijker door veel leegstand en het verdwijnen van handelszaken. Bij sommige bewoners bestaat daarom ook een gevoel van achterstelling door de overheid.

Architecture Workroom Brussels en partners voerden in opdracht van het stadsbestuur een conceptstudie uit over Zeebrugge. Daarin staan heel wat aanbevelingen om van deze deelgemeente een meer kwaliteitsvolle plek te maken om te wonen, werken, bezoeken en verblijven. Veel aanbevelingen kunnen maar op een lange termijn worden gerealiseerd en vragen de samenwerking van heel wat stakeholders van de Stad Brugge.

Samen de stad maken

De Stad Brugge schakelde Urban Connector in om mee een inspraak- en communicatieplan op te maken. Het plan beperkt zich niet tot het informeren van de Zeebruggenaren over de uitrol van de aanbevelingen van de conceptstudie. Ook de relatie tussen bewoners en stadsbestuur komen onder de aandacht.  Die relatie hechter maken gebeurt bijvoorbeeld door ‘samen de stad te maken’, zowel fysiek als sociaal.

De Toekomst van Zeebrugge

Logo van De Toekomst van Zeebrugge

Waarom dit zo een boeiende opdracht was

Zeebrugge is een boeiende plek. Een plek van paradoxen. Het is dorps en stedelijk tegelijk. Je vindt er zware industrie, maar even goed natuur. Als haven is het een poort op de wereld en tegelijk zijn buurten ingesloten door infrastructurele barrières. Dat allemaal stelt Zeebrugge voor grote uitdagingen op vlak van stadsontwikkeling,  leefkwaliteit en ondernemen. Maar als je er rondloopt, heb je wel een gevoel van ‘maakbaarheid’. Zeebrugge heeft elementen genoeg om er een unieke en boeiende plek van te maken. Een leuke uitdaging voor ieder die met stadsontwikkeling bezig is.

Ook de samenwerking met de equipe van de Toekomst van Brugge maakte dit een boeiende opdracht. Ine en Sofie hebben de uitdagende en boeiende taak om via participatie en communicatie projecten zoals de Toekomst van Zeebrugge tot bij de bewoners te brengen. Maar dat is alleen maar wat aan de buitenkant zichtbaar is. Ze zorgen ook voor het samenbrengen en motiveren van collega’s van andere stadsdiensten om gezamenlijk uitdagingen aan te gaan. De Stad Brugge kan zo op een holistische manier de projecten voor de Toekomst van Zeebrugge uitrollen.

Ondersteuning nodig voor strategie of beleid?

Andere projecten

‘We hebben jullie nodig’

‘We hebben jullie nodig’

Eind september ontmoette ZM Koning Filip de laureaten van het IDCity-project. IDCity is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat jonge sociale ondernemers uit verschillende steden de kans biedt om een project te realiseren dat bijdraagt aan het...

Lees meer
Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we als Vlaming echt wel een baksteen in de maag? Of lijkt dat zo omdat we van jongsaf de boodschap ingeprent krijgen dat een vrijstaand huis buiten de stad de ideale woning is? Samen met Endeavour en Fran Bambust onderzoek ik voor het Vlaams...

Lees meer
Het belang van een sterke boodschap bij stadsontwikkeling

Het belang van een sterke boodschap bij stadsontwikkeling

‘Is Mechelen een stad die mensen tegen hun zin hebben zien verkleuren, of is Mechelen een stad waar iedereen zich goed voelt?’ Met deze retorische vraag in een interview in De Morgen (10.06.2017) illustreert burgemeester Bart Somers hoe een frame onze kijk op de samenleving beïnvloedt en er ons doet naar handelen. Een sterke boodschap helpt de realiteit te scheppen die je beoogt.

 

Gebruik van een sterke boodschap in stadsontwikkeling is cruciaal

Onze steden kennen vandaag grote veranderingen. Ze trachten elk antwoorden te bieden op de steeds sneller veranderende maatschappij. Ze rollen grote projecten uit die het leven in de stad aangenamer maken. Maar om die projecten te doen slagen heeft de stad steeds meer de steun nodig van haar kritische burgers en stakeholders. Acceptatie, participatie en eigenaarschap van burgers, vormen de sleutel tot het welslagen van stadsprojecten. Een sterk verhaal dat je beleid of je project ondersteunt, is daarbij cruciaal. Maar hoe kom je tot een sterk narratief? Onderstaande tips helpen je op weg.

 

Gebruik een boodschap die verbindt

Een eerste stap is het creëren van een narratief dat verbindt. Te vaak, zo getuigt Bart Somers in De Morgen, wordt over diversiteit gesproken als ‘een verhaal van verlies. Voor autochtone mensen die zich niet meer op hun gemak voelen, en voor allochtone mensen die er nooit bij horen. Mechelen kiest voor een verhaal dat inclusief is. Ongeacht de achtergrond of herkomst van elke Mechelaar, hij of zij is een burger die trots mag zijn op de stad. Elk bouwt mee aan de stad’.

 

Werk samen

Collaborare è Bologna

Bologna als city of commons

De Italiaanse stad Bologna toont hoe letterlijk samen-werken en samen bouwen aan de stad, stadsontwikkeling een boost geeft. Sinds Bologna er heeft voor gekozen om zich heruit te vinden als stad van commons, bruist de stad als nooit tevoren. Voor burgers is het sinds enkele jaren wettelijk mogelijk om de stad te cocreëren en ingrepen te doen in de openbare ruimte. Het stadsbestuur durft daarbij een stap terug te zetten en het initiatief over te laten aan haar bewoners. De nieuwe baseline van Bologna, ‘Collaborare è Bologna’ – ‘Samenwerken is Bologna’ is dus heel letterlijk te nemen.

 

Zorg dat je boodschap ook binnen je organisatie weerklank vindt

Samenwerken betekent niet alleen een partnerschap aangaan met je burgers of andere stakeholders. Ook de medewerkers binnen je organisatie moeten overtuigd zijn van je narratief. Ze zijn je eerste ambassadeurs. De stad Bologna heeft daar rekening mee gehouden in haar beleid als stad van de commons. Ze bereidt haar medewerkers voor op hun nieuwe rol, onder meer door het geven van opleidingen om burgerinitiatieven te faciliteren.

Ook dichter bij huis gaan stadsbesturen over tot een nieuwe aanpak vanuit de organisatie. ‘De Toekomst van Brugge’ is een geslaagd beleidsinitiatief dat stadsbestuur en inwoners met elkaar in dialoog brengt. ‘De Toekomst van Brugge’ heeft echter ook geleid tot interne veranderingen bij de stadsdiensten. Het veranderingstraject ‘NENO’ (Naar Een Nieuwe Organisatie) zorgde onder meer voor de oprichting van een strategische cel en een territoriaal georganiseerde coördinatiecel met sectorverantwoordelijken. Daarnaast is er een intern ‘lerend netwerk participatie’ dat collega’s betrekt bij de dialoog met bewoners.

 

Walk the talk

Een verhaal uitdragen is niet alleen een kwestie van ‘storytelling’, maar ook van ‘storydoing’. Een narratief gaat niet alleen over woorden. Je burgers en stakeholders stappen maar mee in je verhaal wanneer je er zelf naar handelt. Ze raken overtuigd doordat je het goede voorbeeld geeft of doordat ze ervaren dat jouw stadsproject voor hen positieve veranderingen met zich meebrengt. Tien jaar terug stonden de meeste inwoners van de Sloveense hoofdstad Ljubljana niet bepaald te springen voor een inperking van het autoverkeer. Ondertussen is hun stad een van de meest leefbare ter wereld door de creatie van een ruimte van tien hectare waar fietsers, wandelaars en openbaar vervoer baas zijn. Dit stadsproject verminderde de uitstoot van uitlaatgassen met zeventig procent. Nu is er wel  een hoge tevredenheid bij de inwoners.

Bici Bolzano

Enkele honderden kilometers naar het westen is er nog een mooi voorbeeld van hoe daden een narratief versterken. Het Italiaanse Bolzano ontpopte zich in een tiental jaar tot een ware fietsstad. Waar vele wannabe-fietssteden het vooral moeten hebben van ludieke of hippe campagnes, voert Bolzano de daad bij het woord. De stad beschikt over een uitgebreide en hoogstaande fietsinfrastructuur met bijhorende signalisatie die je verder enkel in Nederland en Scandinavië vindt.

 

 

Versterk je verhaal met een aantrekkelijke verpakking

Om je verhaal te ‘verankeren’ is het cruciaal om de beleving die je creëert, te vertalen naar sterke campagnes en een herkenbare visuele identiteit. Zo weerspiegelt het merk ‘Bici Bolzano’ de fijne fietservaring in de stad. De stad investeerde daarvoor in een sterk logo, campagnes naar verschillende doelgroepen zoals jongeren of bezoekers aan de stad en evenementen zoals fietscompetities tussen wijken of meerdaagse fietsfestivals.

Stadsmagazine Aalst

Stadsmagazine Aalst

Een geslaagde branding kan ook een belofte inhouden van wat zal komen. Neem bijvoorbeeld de nieuwe huisstijl van de stad Aalst: ‘Aalst vergeet je nooit’. Tot voor kort kon je je nog smalend over deze baseline uitlaten. De beloftevolle projecten die de stad sinds enkele jaren uittekent en de vele initiatieven van burgers en ondernemers geven deze slogan toch vooral een positieve connotatie. Het verbindt medewerkers van de stad met hun engagement voor hun stad en maakt de immer kritische en tegelijk chauvinistische Aalstenaar nog trotser op zijn stad. Deze positieve beeldvorming geeft elke betrokkene nog meer goesting om de ‘brand promise’ en het narratief waar te maken met concrete realisaties.

 

Conclusie: leading by example

Een sterk verhaal is een belangrijke hefboom om burgers te engageren en een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van hun stad. Naast de steden die ik in dit artikel vernoem, zijn er nog talloze andere die de kracht van een verhaal bewijzen. De kracht van een verhaal zit ‘em echter niet (enkel) in een catchy slogan en een mooie huisstijl. Willen we de kritische burger mee aan boord halen, dan vergt dit in de eerste plaat authenticiteit en eigen engagement van de initiatiefnemer van een stadsproject. M.a.w.: stadsbesturen, toon ons hoe onze steden er in de toekomst kunnen uitzien en vertel ons hoe we er samen een betere plek voor ons allen van kunnen maken.

Op zoek naar draagvlak voor je project?

Andere artikels

En wat is jouw ‘waai’?

En wat is jouw ‘waai’?

In een kennismakingsgesprek kreeg ik van een andere ondernemer deze vraag voorgeschoteld. ‘Duurzaamheid’, antwoordde ik heel casual. Hij knikte begrijpend en we schakelden over op een ander onderwerp. Achteraf bedacht ik me dat dat wel het meest lullige...

Lees meer
Van missie naar praktijk. Van praktijk naar branding.

Van missie naar praktijk. Van praktijk naar branding.

Hoe breng je als projectontwikkelaar duurzame stadsontwikkeling in de praktijk? Hoe doe je dat in samenwerking met je klanten en stakeholders? En hoe communiceer je met hen hierover? Urban Connector gaf Van Roey Vastgoed hierover advies aan een fijn en multigetalenteerd team.

Waar ging de opdracht over?

Van Roey Vastgoed wil als bedrijf een nieuwe koers varen waarbij het de mens centraal stelt en mee bouwt aan levendige, comfortabele en duurzame leefomgevingen. Urban Connector hielp het team van Van Van Roey Vastgoed om hun missie concreet te maken. Wat betekent het om de mens centraal te zetten? Wat zijn duurzame leefomgevingen? Hoe kunnen we dit binnen onze projectontwikkeling realiseren?

Urban Connector: advies aan Van Roey VastgoedSamen met Van Roey Vastgoed stelden we een missie en manifest op en stelden concrete acties voorop om aan duurzame stadsontwikkeling te doen. Dat vormde op zijn beurt de basis voor een sterke communicatiestrategie en -boodschap.

Wat vond de klant ervan?

“Ik ben heel tevreden met het advies”, aldus Bert Grugeon, algemeen-directeur van Van Roey Vastgoed. “Karim heeft ons op een andere manier naar onze werking leren kijken. Hij toonde ons hoe onze projectwerking en -communicatie niet op zichzelf te zien maar te benaderen vanaf het ‘corporate niveau’. Karim heeft daarmee, ondanks de korte doorlooptijd van de opdracht, een goede analyse gebracht van wat gaande is in een specifieke sector. Iets wat als buitenstaander niet evident is.”

Waarom vond ik dit een boeiende opdracht?

Van Roey Vastgoed is een bedrijf in volle ontwikkeling dat een nieuwe koers uitzet. ‘Anciens’ met veel ervaring en nieuwe collega’s met een frisse blik, werken daar samen aan. Op zich is dat al een fijne context voor een opdracht. Het meest boeiende echter, is dat Van Roey Vastgoed als bedrijf zijn rol wil opnemen in de ontwikkeling van meer duurzame en aangename steden en kernen in Vlaanderen. Het doet dat vanuit de overtuiging dat respect voor mensen, klanten en omgeving ook zorgt voor duurzaam succes. En aan die ontwikkeling helpt Urban Connector graag mee.

Ondersteuning nodig voor strategie of communicatie?

Andere projecten

‘We hebben jullie nodig’

‘We hebben jullie nodig’

Eind september ontmoette ZM Koning Filip de laureaten van het IDCity-project. IDCity is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat jonge sociale ondernemers uit verschillende steden de kans biedt om een project te realiseren dat bijdraagt aan het...

Lees meer
Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we wel een baksteen in de maag?

Hebben we als Vlaming echt wel een baksteen in de maag? Of lijkt dat zo omdat we van jongsaf de boodschap ingeprent krijgen dat een vrijstaand huis buiten de stad de ideale woning is? Samen met Endeavour en Fran Bambust onderzoek ik voor het Vlaams...

Lees meer

Pin It on Pinterest